Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Tovar ponúkaný predávajúcim sú neoriginálne náhradné diely a príslušenstvo. Ak nie je uvedené u konkrétneho tovaru inak, nejedná sa o originálny tovar a názvy iných výrobcoch záhradnej a lesnej techniky sú uvedené iba za účelom informovať kupujúceho o kompatibilite ponúkaného tovaru s konkrétnym typom zariadenia konkrétneho výrobcu.
I.
Základné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané pre subjekt:
ZAHRADNÍ DÍLY s.r.o.
IČ: 03936660
DIČ: CZ03936660
so sídlom: T. G. Masaryka 833, 277 13 Kostelec nad Labem, Česká republika
(ďalej len „predávajúci“)
2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzické či právnické osoby, ktoré uzatvárajú kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnost ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „ kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupné na internetovej adrese www.zahradnediely.sk (ďalej len „ internetový obchod“).
3. Ustanovenie obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
II.
Informácie o tovare a cenách
1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastnostiach sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dojednaných podmienok.
2. Všetka prezentácia tovaru umiestená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí iba v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej a Slovenskej republiky.
4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ak sa inak nedohodne predávajúci s kupujúcim.
5. Kupujúci berie na vedomie, že tovar ponúkaný predávajúcim sú neoriginálne náhradné diely a príslušenstvo ( nie je u konkrétneho tovaru uvedené inak).  Ak nie je uvedené u konkrétneho tovaru inak, nejedná sa o originálny tovar a názvy iných výrobcoch záhradnej a lesnej techniky sú uvedené iba za účelom informovať kupujúceho o kompatibilite ponúkaného tovaru s konkrétnym typom zariadenia konkrétneho výrobcu.
III.
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkoch na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady a internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na príslušné tlačítko v košíku. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcemu považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
5. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho.
6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, pošle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
7. Všetky objednávky prijaté predúvajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim.
8. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnou cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo poslano automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a pošle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej  zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.
IV.
Zákaznícky účet
1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníkom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcemu považované za správne .
3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do ich zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie  nevyužíva, či v prípade, ak kupujúci poruší  svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnou údržbou hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
V.
Platobné podmienky a dodanie tovaru
1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • bezhotovostne platobnou kartou
 • dobierkou v hotovosti v prípade doručení tovaru prepravcom
2. Spoločne s kúpnou zmluvou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške.
3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho predom žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu, pričom úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
6. Tovar je kupujúcemu doručený na doručovaciu adresu určenou kupujúcim v objednávke.
7. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva behom objednávania tovaru.
8. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim.
9. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní a skontrolovať neporušenosť obalu či balíku. V prípade zjavného poškodenia zásielky alebo dodania zásielky otvorenej, či s porušenou baliacou páskou, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť kuriérovi/šoférovi a požadovať spísanie reklamačného protokolu so šoférom, alebo aspoň túto skutočnosť uviesť do prepravného listu. Pokiaľ táto skutočnosť nebude uvedená v prepravnom liste alebo nebude spísaný reklamačný protokol, nebude možné ďalej reklamovať fyzické poškodenie tovaru či nekompletnosť zásielky.
10. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad-faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho spolu s expedíciou zásielky.
11. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu  tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom prevzatia tovaru alebo okamžikom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozporu s kúpnou zmluvou tak neurobil.
VI.
Odstúpenie od zmluvy
1. Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, pokiaľ uzatvoril kúpnu zmluvu s predávajúcim mimo svoju podnikateľskú činnosť a vystupuje tak vo vzťahu k predávajúcemu ako spotrebiteľ.
2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy je 14 dní
 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých časti,
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
3. Kupujúci nemôže mimo iné odstúpiť od zmluvy:
 • o poskytovaní služieb, avšak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ich cena závisí na odchýlkach finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a k nemu môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsať dní a ich cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
 • o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • dodávka tovaru, ktorá podlieha rýchlej skaze, ako i tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • dodávka tovaru v uzatvorenom obale, ktorú kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť,
 • dodávka zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal,
 • dodávka novín, periodík alebo časopisov,
 • dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predošlým výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy  a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.
4. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
5. Oznámenie o odstúpenie od kúpnej zmluvy pošle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie tohto oznámenia.
6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dni od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s návratom tovaru predávajúcemu, a to i v tomto prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu  obvyklou poštovnou cestou.
7. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasí a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
8. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
9. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
10. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu v nepoškodenom stave, neznečistený a pokiaľ možno v pôvodnom obale.
11. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy iba pre časť objednávky (tj. niektorý tovar z objednávky si ponechá), vráti predávajúci kupujúcemu peňažné prostriedky iba vo výške ceny vráteného tovaru. Náklady na dopravu zásielky sa v tomto prípade nevracajú.
12. Ak má kupujúci záujem na výmenu konkrétneho tovaru, môže táto výmena prebehnúť iba vo forme formálneho odstúpenia od zmluvy u pôvodnej objednávky a následné vytvorenie novej objednávky. Ustanovenie bodu 11. tohto čl. o čiastočnom vrátení tovaru platí podobne.
13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.
VII.
Práva z vadného plnenia
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru,
 • tovar sa hodí k účelom, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 • tovar odpovedá jakosti alebo prevedením zmluvnému vzorku alebo predložke, ak bola jakosť alebo prevedenie určené podľa zmluvného vzorku alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
2. Ak sa prejaví vada  v priebehu šesť mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
3.  V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať podľa typu tovaru a charakteru závady:
 • výmenu za nový tovar,
 • oprava tovaru,
 • primeranou zľavou z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.
4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • pokiaľ má tovar podstatnou vadu,
 • pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vad po oprave (3x rovnaká závada),
 • pri väčšom počte vad tovaru.
5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v akejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo miesta podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako i potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaných opravách a dobe ich trvania, prípadne písomného zdôvodnenia zamietnutia reklamácie.
6. Pokiaľ je reklamovaný samotný obsah zásielky (tj. bolo dodané iné, ako objednaný tovar), môže kupujúci poslať predávajúcemu fotografie dodaného tovaru a predávajúci môže reklamáciu vybaviť na základe tejto fotografie, predávajúci o tomto kupujúceho vyrozumie a je nutné poslať reklamovaný tovar späť k fyzickému posúdeniu.
7. Pokiaľ je reklamovaný počet kusov tovaru v zásielke (tj. prišlo menej alebo viac kusov objednaného tovaru), bude kompletizácia obsahu zásielky preverená na internom video zázname.
8. Pokiaľ je reklamovanie tovaru z dôvodu poškodenia pri preprave, je nutné k reklamácii pripojiť i protokol o prevzatí poškodenej zásielky spísanou s prepravcom. Reklamovať tovar z dôvodu poškodenia pri preprave je možné však iba do 3 dní od prevzatia zásielky.
9. Pokiaľ je reklamovaný tovar, ktorý je zjavne poškodený, môže kupujúci poslať predávajúcemu fotografie dodaného tovaru a predávajúci môže reklamáciu vybaviť na základe tejto fotografie, pokiaľ to bude z jeho strany možné. Ak nebude možné reklamáciu vybaviť na základe fotografii, predávajúci o tomto kupujúceho vyrozumie a je nutné poslať reklamovaný tovar späť k fyzickému posúdeniu.
10. Pokiaľ je reklamovaný tovar z dôvodu jeho  nefunkčnosti, je nutné tento tovar poslať späť predávajúcemu fyzicky k posúdeniu.
11. Predávajúci alebo nim poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty  sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamžik, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenia práva z vadného plnenia) predávajúcemu.
12. Predávajúci písomne či emailom informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
13. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.
14. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
15. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.
VIII.
Doručovanie
1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníkom účte alebo v objednávke.
IX.
Ochrana osobných údajov (GDPR)
Naša spoločnosť ako správca osobných údajov spravuje osobné údaje kupujúcich v súlade s nariadením GDPR v rozsahu a spôsobom uvedeným v samostatnom dokumente "Ochrana osobných údajov", ktorý je dostupný v košíku nášho internetového obchodu.
X.
Záverečná ustanovenia
1. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutiu stránky, fotiek, filmu, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu  alebo v dôsledku jeho užívaniu v rozporu s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriacu internetový obchod a používať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom , ktorý by bol v rozporu s jeho určením či účelom.
3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanoveniam nie sú dotknutá práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2022

 

Katalog dielov
Doprava ZDARMA
od 105 EUR
Výrobky skladom
a rýchle dodanie
Najlepšie ceny
na trhu
Najväčší eshop s náhradnými
dielmi pre Vašu záhradu

 

© 2015 - 2024 ZAHRADNÍ DÍLY s.r.o. -

Táto webová stránka používa cookies

Na týchto stránkach fungujú cookies, ktoré naše spoločnosti využívajú. Jednotlivé typy cookies a ich dobu spracovania nájdete popísané nižšie v tabuľke. Zvoľte prosím Vami preferovaný variant. Ak by ste nás potrebovali ohľadom výkonu vašich práv v súvislosti so spracovaním cookies kontaktovať, obráťte sa prosím na spoločnosť, ktorej stránky prechádzate, alebo na nášho Poverenca pre ochranu osobných údajov. Ak si myslíte, že s osobnými údajmi nenakladáme, ako by sme mali, máte možnosť podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak sa najskôr obrátite priamo na nás a budeme tak môcť Vašu požiadavku obratom vyriešiť.